Mitsubishi Triton 2.5 3.2 Upgrade intercooler

FFMNMLFMIC

Mitsubishi Triton 2.5 3.2 Upgrade intercooler